Archive for the ‘wiki’ Category

Yngre forskeres brug af web 2.0

Thursday, June 16th, 2011 af Søren Madsen

JISC har udsendt en ny rapport i deres undersøgelse af ‘Researchers of Tomorrow’: Tech-savvy doctoral students increasingly look to open web technologies

Hele rapporten: Researchers of Tomorrow: A three year (BL/JISC) study tracking the research behaviour of ‘Generation Y’ doctoral students – Second Annual Report 2010-2011 (59 s./pdf)

Om undersøgelsen:

Young researchers are increasingly using free web technology to help with their research – but they are not active in creating content, says a major British Library/ JISC generation Y, ‘Researchers of Tomorrow’ report.

The UK’s largest survey of the information seeking behaviours of doctoral students born between 1982-1994, commonly dubbed generation Y,  shows a ‘modest increase’ in the students’ use of web technology in the last year.

The report shows that passive use of these open web technologies is more common than active use.  Researchers are reading wikis and blogs without adding to them; they make passive use of internet forums for research, and few blog themselves.  For example, while 29% made passive use of internet discussion forums, only 13% were active on them.

Er Wikiepedia forældet og fyldt med fejl?

Saturday, June 4th, 2011 af Søren Madsen

Det mener en forsker fra SDU. Der har altid hersket en del uenighed om værdien af Wikipedia. I denne artikel fra Berlingske er problemet specielt den danske udgave af Wikipedia. Den er ikke nær så god som den internationale (engelske) udgave.

Lektor: Wikipedia er forældet og fyldt med fejl (Berlingske)
Græsrodsleksikonet Wikipedias danske version møder kritik fra lektor i historie på Syddansk Universitet Tønnes Bekker-Nielsen. Han mener ikke, man kan stole på opslagsværket, som er fuld af fejl. Det skriver Syddansk Universitets magasin Ny Viden.

Jeg forsøgte at finde artiklen i Ny Viden. Men nyeste nummer (juni?) var der ikke i pdf.

Jeg har flere gange fået den tyske udgave af Wikipedia anbefalet.

Wiki for biblioteksudvikling

Wednesday, April 27th, 2011 af Søren Madsen

ALA har startet deres egen Learning Wiki. Den er stadig forholdsvis nystartet, så der er endnu ikke så meget indhold i den.

Wikien er opbygget med syv elementer:

 1. Managing Training — Best Practices
 2. Training Events — Best Practices
 3. Training Materials and Resources
 4. E-Learning
 5. Trainers’ Tools
 6. Connections
 7. Learn More

Det er ALA / American Library Association og deres Learning Round Table,  der står bag. Denne gruppe arbejder med at forbedre uddannelse og videndeling i biblioteksverdenen.

Kunne være at vi i dansk biblioteksvæsen skulle prøve det samme. Der findes en række faggrupper under BF og DF, flere Facebookgrupper og andre tiltag. Men ikke rigtig noget samlet for hele sektoren.

Sociale medier for forskere

Tuesday, March 1st, 2011 af Søren Madsen

Engelske RIN har netop udsendt en ny rapport om hvordan forskere kan benytte sociale medier i deres arbejde.

Social media: A guide for researchers
Social media is an important technological trend that has big implications for how researchers (and people in general) communicate and collaborate. Researchers have a huge amount to gain from engaging with social media in various aspects of their work.

Social media: A guide for researchers (48 s./pdf)

Til guiden hører der to mindre bilag

Via Social media: A guide for researchers

Gode værktøjer til at skrive sammen i teams

Monday, December 21st, 2009 af Søren Madsen

Det er Mashable, der udpeger 9 Great Document Collaboration Tools for Teams.

Kategorierne er:

1. Wiki
Værktøjer: MediaWiki, PBWorks og  Socialtext
Sammenligninger: Comparison of wiki software (Wikipedia) og WikiMatrix

2. Collaborative Document Editors
Værktøjer: Google Docs, Zoho Writer, Buzzword (Adobe), Writeboard og Office Live Workspace

3. Google Wave (Google Wave)

Wikier i Danmark

Thursday, September 24th, 2009 af Søren Madsen

My.IntraTeam.dk er et netværk for folk, der arbejder med intranet, markedsføring på nettet og e-handel.

Wikier er således også et tema for dem. I 2008 holdt de et temamøde om netop wikier. De har samlet deres erfaringer og kommer med disse retningslinier: De første danske erfaringer med wikier

 1. Wikier er et værktøj blandt mange
 2. Hav flere wikier
 3. Fungerer bedst i mindre grupper med et klart mål
 4. Den tomme sides skrig
 5. Opstartsmøde med brugerne
 6. Styr wikien
 7. Uddan brugerne
 8. Definer processerne
 9. Det tager tid
 10. Find den wiki der passer til jeres organisation
 11. Teknikken er ikke problemet – det er organisationen

I en anden artikel har de set på Bankdatas erfaringer med brug af en wiki.

Slogan hos Bankdata: Kig i wiki
I Bankdata piblede en wiki frem, fordi medarbejderne havde brug for at dele viden på en nem måde. Charlotte Heilmann og Mogens Bramm guidede medarbejderne på vej med vejledninger, demonstrationer og en sandkasse. Efter to år har Bankdata godt gang i deres wiki

Brug af wikien i organisationen

Wednesday, August 26th, 2009 af Søren Madsen

Stewart Mader, forfatteren til bogen Wikipatterns, har skrevet en artikel om 8 Things You Can Do With an Enterprise Wiki.

Artiklen giver en glimrende introduktion til alle muligheder en wiki giver en organisation. De 8 udvalgte er:

1. Meeting Agendas
2. Meeting Minutes, and Action Items
3. Project Management
4. Gather Input
5. Build Documentation
6. Assemble and Reuse Information
7. Employee Handbook
8. Knowledge Base

Den kan desuden læses på hans egen blog 8 Things You Can Do With an Enterprise Wiki

Når man søger efter hans bog Wipatterns i Bibliotek.dk, får man det nedslående resultat at kun 1 (et) bibliotek har anskaffet denne glimrende bog. Hvad foregår der lige derude – tag jer sammen!

Wiki Tema del 3: Foranalysen til en CBS Bibliotek wiki

Thursday, August 20th, 2009 af Søren Madsen

Før biblioteket går i gang med sådan et stort projekt, som det er at implementere en wiki, må forarbejdet gøres. Mange IT-projekter mislykkedes, fordi det forberedende arbejde ikke er gjort godt nok. Man vælger måske de nemmeste løsninger eller hopper over, hvor gærdet er lavest. Måske tror man, at man kender sine brugere godt nok til at vide, hvad de har brug for. Mange foretrækker sikkert også flot layout og finish frem for fokus på indholdet. Derfor er fasen før selve implementeringsprocessen af yderste vigtighed. Her skal fordybelsen og de analytiske evner hentes frem. I denne fase er whiteboards, ”gule lapper”, papir, blyant og viskelæder de vigtigste værktøjer.

Rammerne for foranalysen

Morville og Rosenfeld opstiller i deres bog ”Information architecture for the world wide web” selve rammerne for analysen via 3 begreber: Context, Content & Users. Det vigtigste element er users, da de er vigtigst i opstarten af en wiki. De er wikien – dens indhold og form kommer fra brugerne. De to begreber context og content spiller selvfølgelig også en meget vigtige rolle i det videre arbejde med wikien. De tre begreber overlapper på flere punkter hinanden og er en del af en større samlet helhed.

1. Context
Her skal sammenhængen mellem organisationens mål og forventninger afstemmes med de tekniske muligheder. Målsætningen fra ledelsen skal være på plads og en decideret tidsplan med delmål skal udarbejdes for projektet. Deltagerne skal udpeges og kompetencer uddelegeres. Rammer for tidsforbrug for den enkelte skal bestemmes. Sprog og udtryk på sitet er af stor betydning. Der skal være retningslinjer herfor inden projektstart. Allerede her skal brugerne tænkes ind. Informationskulturen på institutionen, brugernes adfærd og behov skal gerne passe med de tilbud, man vil tilbyde dem. Ellers oplever man som bruger, at man ikke bliver taget alvorligt eller ikke får opfyldt sine behov.

2. Content
Content eller indhold kan være mange ting. Det er ikke bare det skrevne ord. Indhold dækker over alt på sitet eller wikien. Indhold kan være dokumenter og deres opbygning, forskellige datatyper, applikationer og widgets, video og billeder, sammenhængen mellem indhold og brugernes informationsbehov og -opgaver o.s.v. Hvert enkelt element har sin egen betydning for det endelige resultat.

En wiki skal repræsentere organisationens viden og mind set. Choo taler i bogen “The knowing organization” om 3 former for ”organizational knowledge”, der alle kan være repræsenteret i en wiki. Disse 3 er tacit knowledge, explicit knowledge og cultural knowledge.

Tacit knowledge er den faglige viden om et bestemt emne. Det er viden, som ofte kun eksisterer i hovedet på den enkelte medarbejder og bygger på mange års erfaringer. Det er ’skjult’ viden, som man ikke ved, eller er opmærksom på, at man ved. Det er bedst forklaret ved det man ”kan på rygraden”. På dansk bruges udtrykket tavs viden. Det er her, at wikien er særlig stærk. Her får medarbejdere med den faglige viden mulighed for at formidle denne videre til kollegaer og brugere.

Explicit knowledge er praktisk eller formel viden. Det er viden, der forholdsvis nemt lader sig nedskrive på papir eller web. Det kan også være regelsæt. Denne viden er vigtig for den praktiske brug af wikien. Udgangspunktet er her, at formidling af elektroniske ressourcer cil blive et kerneområde i wikien. Til hver enkelt e-ressource hører der en række særegne forhold. Det er praktiske og indholdsmæssige forhold såsom adgangsforhold, restriktioner og embargo, der gælder for den enkelte e-ressource. Den nuværende præsentation af e-ressourcerne bygger på denne form for viden.

Cultural knowledge er den organisatoriske viden. Cultural er i betydningen organisationskultur. Fælles værdinormer og viden om organisation spiller en stor rolle. Hvad kan man skrive og hvad skal man undlade, hvad er organisations mål og mission, hvilke muligheder findes i organisationen? Disse og andre spørgsmål er vigtige for den endelige udformning.

3. Users
Når man arbejder med en wiki, er det vigtigt at huske, at brugerne samtidig også er dem, der bestemmer udviklingen. Det er dem, der leverer indholdet. Under arbejdet med wikien må man have en forståelse af deres arbejds- og informationsopgaver, søgeadfærd, sprogbrug herunder principper for kategorisering og deres relevanskriterier.

Hvilke brugergrupper skal der være på wikien? Brugerne af CBS Bibliotek wiki vil være både interne og eksterne brugere. De interne er bibliotekets medarbejdere og de eksterne er bibliotekets primære brugere, nemlig studerende og forskere/undervisere fra CBS. Blandt de eksterne vil også høre de studerende, forskere og borgere uden tilknytning til CBS, der benytter bibliotekets mange muligheder. De er bestemt også interessante, da de kan besidde en meget stor og værdifuld faglig viden indenfor vores fagområder og de enkelte e-ressourcer. Spørgsmålet er, om de skal have adgang til at bidrage til wikien.

Processer i informationsarkitektur
Når foranalysen er på plads, er det nødvendigt, at fastlægge hvordan informationsarkitekturen i wikien skal være. Denne proces deler Morville og Rosenfeld op i 5 faser, som kan ses i figuren og som beskrives nærmere nedenfor. Jeg har under hver enkelt fase beskrevet, hvad CBS Bibliotek kan gøre undervejs i processen.

Fase 1 Research: den indledende analyse og undersøgelse af tilgængelige materialer og sammenhænge som informationsarkitekturen skal fungere i. Der er i denne fase, at man skal indsamle viden om brugerne/målgruppen, organisatoriske sammenhænge, krav til indholdet og det overordnede mål. Disse oplysninger kan indsamles via en række forskellige undersøgelsesmetoder: fokusgrupper, interview, log analyser m. fl.

Fase 2 Strategy: selve researcharbejdet skal danne grundlag for arbejdet i strategifasen. I denne fase skal den grundlæggende struktur for navigation og organisering fastlægges. Indholdets form, type og medier skal afstemmes med organisationens ønsker og behov.

Fase 3 Design: I denne fase skal strategien udrulles og udmøntes i et designforslag til en informationsarkitektur. Her skal udarbejdes udkast til det endelige design. Dette kan gøres med hjælp fra blueprints, wireframes og andre hjælpemidler.

Fase 4 Implementation: når designfasen er overstået skal selve arbejdet med sitet sættes i gang. Der skal sættes ord og billeder på de tanker, man gjorde sig i designfasen. Sitet skal implementeres. Indholdet skal puttes på sitet, der skal testet og rettes til ved fejl og mangler. Det er i denne fase, at det meste arbejde ligger.

Fase 5 Administration: når sitet er implementeret og sendt i luften, begynder arbejdet med at vedligeholde det. Der skal til stadighed evalueres og tænkes i forbedringer. Det er nu det daglige slid begynder. Nyt indhold skal ind, andet skal tilrettes og noget tredje skal fjernes fra sitet. Overvågning og analyse af brugen og brugerne er yderst vigtig for den forsatte udvikling af et site.

Litteraturliste:

Morville, Peter & Louis Rosenfeld: Information architecture for the world wide web
CBS Bibliotek – Alle udgaver / Bibliotek.dk – Alle udgaver

Choo, C.W.: The knowing organization – How organizations use information to construct meaning, create knowledge, and make decisions
CBS Bibliotek – Alle udgaver / Bibliotek.dk – Alle udgaver

Wiki Tema del 2: Hvad skal en CBS Bibliotek wiki kunne?

Thursday, August 6th, 2009 af Søren Madsen

Der hvor wikiteknologien virkelig kan gøre en forskel er ved formidling af bibliotekets elektroniske ressourcer. Stort set alle forskningsbiblioteker præsenterer deres e-ressourcer på samme måde: ved lange lister,  evt. supperet med emneindgange. Det er meget svært, for brugerne at finde den rette vej.

Generelt for bibliotekernes præsentationer er bl.a.:

 • Uoverskuelig oversigt, som f. eks. “Her kan du se alfabetisk liste over bibliotekets 147 databaser”
 • Ingen navigering til relevante ressourcer om emner f. eks. corporate governance, finanskrisen, informationsarkitektur osv.
 • Ingen vurdering (”dette er den bedste ressource, når du søger information om…”)
 • Ingen umiddelbar adgang til hjælp ved ‘kendte’ problemer
 • Så En CBS Bibliotek wiki skal være et samlet forum for en emnemæssig indgang til bibliotekets elektroniske og fysiske ressourcer.

  Grundlæggende skal alle kunne bidrage til wikien, indholdet skal komme fra alle brugerne af siden. Målet vil selvfølgelig være, at det hovedsagligt vil blive personer med tilknytning til CBS, der bidrager. Dette gælder både studerende og forskere. Som udgangspunkt skal biblioteket dog være igangsætter. Fagreferenterne kan her få mulighed for kortfattet at præsentere et emne. Efterfølgende er teksten åben for redigering for hvem, der måtte ønske det.

  Den emnemæssige indgang skal derefter suppleres med ressourcer fra biblioteker f. eks. udvalgte bøger, tidsskrifter eller databaser. Fordelen er helt klart, at vi får opbygget en avanceret form for ressource guide med et fagligt indhold. Det, at andre deltager i opbygningen, gør arbejdet nemmere og gør sikkert også, at indholdet bliver langt bedre end, hvad vi selv har kapacitet til at udarbejde.

  Biblioteket er ansvarlig for at overvåge indhold og lødighed på siderne. Manglende kontrol med indholdet kan blive et problem, så biblioteket skal være meget påpasselig med kvaliteten. Der må ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved dette. Det kan vise sig at være en meget stor opgave at overvåge indholdet. Vi kan risikere at sejre os ihjel, hvis det bliver en succes.

  Af hensyn til arbejdsbyrden m.m. bliver det nødvendigt, at wikien udelukkende er dansksproget. Der kommer en del goodwill i et sådant projekt. Det er mig bekendt ikke blevet prøvet før i Danmark. Forskningsformidling og publicering kan også tænkes ind i denne wiki.

  Wikien står og falder med, om der kommer brugere til og om de deltager aktivt i udviklingen. Bibliotekets medarbejdere kan tvinges til at deltage. Men for studerende og forskere ved CBS kræves der et særligt incitament for at deltage. Der skal være noget i det for den enkelte, ellers bidrager man ikke. Rent praktisk kan der opstå problemer med CBS layout. Hvis wikien skal være en officiel CBS side, er der visse designkrav, der skal overholdes.

  SWOTanalyse af wiki

  Wiki Tema del 1: Hvad er en wiki?

  Thursday, August 6th, 2009 af Søren Madsen

  Det mest oplagte sted at finde en definition på en wiki må være på Wikipedia . I den danske udgave defineres en wiki (Wiki – Wikipedia, den frie encyklopædi) bl.a. sådan:

  • En wiki er en hjemmeside hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre.
  • En wiki er en moderne teknologi (web 2.0), som muliggør, at mange brugere i fællesskab opbygger indhold/viden.
  • En wiki sætter grupper i stand til at organisere og dele indhold og viden på en organisk og fri måde, og gør det muligt at planlægge og dokumentere deres daglige aktiviteter.

  En anden lignende definition giver Informationsordbogen (wiki – [wiki]):

  wiki [wiki]
  En type website der tillader besøgende at tilføje, fjerne, redigere og på anden vis ændre et tilgængeligt indhold uden at skulle registreres. Et eksempel er Wikipedia.

  Dette leder frem til, at en wiki har disse kendetegn:

  • En wiki er en platform
  • En wiki er samarbejde mellem mange brugere med forskellig baggrund og tilgang
  • En wiki er fælles intelligens og deling af viden
  • En wiki er remixing af viden og indhold

  En wiki er både et stykke software, produkt eller service OG en måde at tænke indhold på. Som software adskiller wikien sig ikke synderligt fra Content Management System (CMS). Begge dele kan bruges til at oprette og redigere websider med. Det, der gør wikien stærk, er dens åbenhed og mulighed for at inddrage den kollektive viden fra mange brugere. Et CMS er oftest et lukket system for enkelte udvalgte brugere. Der er ofte gate keepers som alt skal igennem, hvilket gør et CMS stift og meget lidt motiverende. En wiki er her-og-nu. Der skal ikke først spørges om lov. Du skriver, hvad du har på hjerte.

  Både i Danmark og internationalt er der eksempler på biblioteker, der benytter wikiteknologien. Gode eksempler er:

  Butler University Libraries’ Reference Wiki
  Biz Wiki fra Ohio University Libraries

  Udvalgt litteratur om wiki:

  Bejune, M.M. 2007, Wikis in Libraries
  Information Technology & Libraries, vol. 26, no. 3, s. 26-38.

  Casey, M.E. & Savastinuk, L.C. 2007, Library 2.0: a guide to participatory library service

  Farkas, M. 2007, Sociale Software in Libraries : Building Collaboration, Communication, and Community Online

  Gordon, R.S. 2007, Information tomorrow: reflections on technology and the future of public and academic libraries

  Kroski, E. 2008, Web 2.0 for librarians and information professionals

  Kroski, E. 2007, The Social Tools of Web 2.0: Opportunities for Academic Libraries
  Choice: Current Reviews for Academic Libraries, vol. 44, no. 12, s. 2011-2021.

  Lombardo, N.T., Mower, A. & McFarland, M.M. 2008, Putting Wikis to Work in Libraries
  Medical reference services quarterly, vol. 27, no. 2, s. 129-145.

  Mader, S. 2008, Wikipatterns

  Surowiecki, J. 2004, The wisdom of crowds – why the many are smarter than the few

  Tapscott, D. & Williams, A.D. 2006, Wikinomics: how mass collaboration changes everything,

  Weinberger, D. 2007, Everything is miscellaneous: the power of the new digital disorder

  Wicked wiki – Input til speciale om wikier som samarbejds- og vidensdelingsværktøj ønskes

  Friday, May 15th, 2009 af Søren Madsen

  Herfra skal lyde en opfordring til at bidrage med viden til dette speciale. Her følger beskrivelsen af specialet fra de tre studerende fra IT-universitetet.

  Vi er en gruppe på tre studerende fra IT-Universitetet, som i vores speciale undersøger hvordan man kan tilnærme sig det ideelle samarbejds- og vidensdelingsværktøj. Udgangspunktet for specialet er wikier som et software, der kan understøtte disse processer. Da hele dette felt er i konstant udvikling, har vi valgt at gribe problemet anderledes an end normal problemløsning, ved at anskue problemstillingen som et “wicked problem”. Wicked problems er pr. definition komplekse og besværliggøres ofte af de involverede parter, som ikke formår at kommunikere, lytte og samarbejde.

  Denne tilgang understøtter synliggørelse af forskellige aspekter og anerkender kompleksitet og samtidig tager højde for kontinuerlig teknologisk udvikling. Det gør processen udfordrende, idet delkonklusioner i princippet tager os og projektet i en ny retning, men gør at hver dag bringer nye erkendelser og nedbrydninger af holdninger og fordomme.

  Vores speciale har brug jeres erfaring og “virkelighed” til at teste, validere og holde vores vilde ideer op mod det realistiske. Hvad kræver I af jeres vidensdelingsværktøjer og hvad skaber værdi?

  Derfor vil vi meget have jeres input, til at kunne udfordre værktøjet, identificere eventuelle mangler og få en bred forståelse af jeres behov.

  Skriv til os på: wiki@wikispeciale.dk

  PBwiki bliver til PBworks

  Monday, May 4th, 2009 af Søren Madsen

  En af mine største favoritter på nette skifter navn: PBwiki bliver til PBworks. PBwiki har været mit foretrukne wikiværktøj. Det var nemt, praktisk og overskueligt. Det bliver det så forhåbentlig ved med at være.

  Ikke ris men ros til Rice

  Wednesday, April 22nd, 2009 af Søren Madsen

  Rice University arbejder de med wikier. Mere specifikt har deres IT afdeling oprettet en Rice IT wiki.

  Formålet med denne er:

  This website, docs.rice.edu, is a tool that allows multiple authors to easily update content. The two primary functions of this application are to provide a secure environment for documentation sharing between members of private groups, and to provide helpful computing tutorials, FAQs and self-help guides to the Rice University community.

  Man kan læse deres design og implementerings guide her How we built this wiki. Der er mere information om projektet her Rice’s Three-in-One Wiki | EDUCAUSE.

  Det er et mønsterprojekt og demonstrerer på glimrende vis de muligheder, der findes ved at bruge wikiteknologien. Som wikientusiast (og muligvis lidt biblioteksnørdet) bliver man helt glad over resultatet :-)

  Via | Rice University: How We Built This Wiki

  Det seneste om PBWiki

  Tuesday, February 3rd, 2009 af Søren Madsen

  PBWiki er en af undertegnedes absolutte favoritter når det kommer til web 2.0 services. Det er et fremragende wikiværktøj med alle de nødvendige muligheder og det er nemt og overskueligt at bruge.

  Bliv opdateret om deres seneste udvikling her: PBwiki on ‘09 Plans, SharePoint, Wikis for Design Workflow

  Til alle jer wiki fans

  Wednesday, January 7th, 2009 af Søren Madsen

  Mashable har samlet en liste med 100+ More Wiki Tools and Resources

  Efter min mening er wikis yderst velegnede for bibliotekerne. Her er det muligt at samle viden fra mange forskellige leverandører og opbygge et videnssystem, der modsvarer brugernes behov.

  Wikis og Web 2.0 i virksomheden

  Friday, August 29th, 2008 af Søren Madsen

  Wikis er et vigtig værktøjs i web 2.0 værkstøjskassen. Det er et af bedste videndelingsværktøjer. Alle kan få adgang og alle kan bidrag. Sådan deler man en virksomheds skjulte viden.

  Web 2.0: It’s time for companies to ‘wiki up’

  Specielt to emner er vigtige, når man overvejer en wiki: politik og udvidelser. Virksomheden børe have en formel politik omkring brugen og indholdet. Virksomheden skal desuden kunne tilpasse sin wikiløsning med udvidelser som plug-ins og widgets.

  How CIOs can introduce Web 2.0 technologies into the enterprise
  Here’s a guide to rolling out blogs, wikis, and social networking successfully at your workplace.

  Huskeliste før du indfører web 2.0 teknologier i virksomheden:

  1. Sell the benefits of Enterprise 2.0 to management.
  2. Understand how IT can benefit from Enterprise 2.0.
  3. Do your homework on tools and platforms.
  4. Make sure you’ve covered your bases.
  5. Find (or be) an Enterprise 2.0 champion.
  6. Keep tools simple, and allow openness.
  7. Realize the world of Enterprise 2.0 is the world of perpetual beta.

  Fra Accelerate

  Knol og Cuil

  Tuesday, August 19th, 2008 af Søren Madsen

  Knol og Cuil er to af de mest diskuterede emner henover sommeren. I biblioteksblogverdenen i hvert til fald.

  Navnene er muligvis inspireret af den nye danske navnelov.

  Knol: a unit of knowledge er Google forsøg på en konkurrent til Wikipedia. En knol er en artikel. De angiver selv at disse knols er peer-reviewed.

  Cuil er en ny søgemaskine, der forsøger at tage kampen op med Google-monsteret. De er ikke beskedne – under About får man denne velkomst “Welcome to Cuil-the world’s biggest search engine.” Databasens størrelse er 121,617,892,992 web pages.

  Strategiplan for brug af sociale medier

  Friday, July 11th, 2008 af Søren Madsen

  Mashable har de en opskrift på hvordan man udarbejder en strategi for brugen af sociale medier (blogs, wikis, sociale netværk o.s.v.). Det overordnede mål er kommunikation.

  How to Develop a Social Media Plan for Your Business in 5 Steps

  Trin 1: Listen
  Trin 2: Prepare
  - Find the People
  - Set Rules of Engagement
  - Define Your Strategy
  Trin 3: Engage
  Trin 4: Go Offline
  Trin 5: Measure Success

  Det er en glimrende oversigt med gode ideer og forslag.

  God brug af wiki – Netwiki.dk

  Wednesday, May 28th, 2008 af Søren Madsen

  Netwiki.dk er godt eksempel på, hvad en wiki kan bruges til.

  Formålet med Netwiki.dk er at oprette en oversigt over netværk i Danmark for selvstændige og iværksættere. Netværkene kan være geografisk organiserede, fagligt orienterede eller kønsspecifikke. Det kan både være virtuelleog fysiske netværk.

  Wikien er ikke specielt udbygget, men er et godt eksempel på alle en wikis styrker. Mange kan bidrage og tilrette. Et minus ved Netwiki.dk er dog at der virker til at være en del spam på siderne (er fjernet).

  Blandt initiativtagerne er Abelone Glahn.

  Opdateret 29. maj: se kommentaren fra Abelone med nyt om Netwiki.dk

  Nortern Light viser wikivejen

  Friday, May 2nd, 2008 af Søren Madsen

  Gode gamle Northern Light har oprettet en wiki indenfor market intelligence. Indholdet er interessant for os som business bibliotek, men konceptet er et godt eksempel på hvordam man kan bruge en wiki til samarbejde og formidling.

  Konceptet kan sagtens genbruges i biblioteksregi. Ved at genbruge deres beskrivelse af wiki’en har jeg et par forslag.

  Market Intelligence Wikis from Northern Light provide an overview of industries and business trends, with a detailed picture of market segments, issues, companies, and government regulatory actions.
  Skriv jeres egne emneområder. For os kunne det være mere overordnet f. eks. finansiering, der så kunne deles i undergrupper. De portaler der år tilbage blev oprettet i DEFF regi (bl.a. BiziGate) kunne konverteres til en wiki.

  Our editors have been scouring the Web for authoritative analysis and commentary and for useful resources to create these concise, easy-to-navigate market intelligence wikis for the several industries listed below.
  Det er deres redaktører, der står bag. Dette kunne være bibliotekets fagreferenter eller andre med interesse for et emne

  If your industry is not already covered contact us or contribute to this public wiki!
  Det er den mere interessante del. Her får vi brugerne inddraget. De kan sende deres ideer og forslag eller selv oprette sig og skrive i wikien. Det kunne være spændende for udviklingen af sådan en emnewiki at få brugerne med.

  LINK: Northern Light Market Intelligence Wikis

  Northern Light var i midten af 90′erne den ledende søgemaskine. Et forsøg på at gøre den til en betalingssøgemaskine mislykkedes og den blev i stedet til en slags business search engine uden den store udbredelse. Desværre. Den var rigtig god og havde mange innovative udviklingsideer i sin tid.

  Chat line is open
  Name
  Cancel
  Make sure that you can see yourself.
  Click "Allow" if prompted.
  Tip: Wear headphones for better audio
  Cancel
  You're on the air!
  Video chat is open in another browser window or tab.
  Video Chat Hidden
  You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.